Handelsbetingelser

  1. AFTALEN

1.1 J. Borup Handel ApS / T2T2.dk (i det følgende benævnt “Selskabet”) og kunden (i det følgende benævnt “Kunden”) er efter afkrydsning, enige om at anvende disse Generelle Betingelser ved enhver levering, herunder behandling og/eller bearbejdning, af produkter (herefter benævnt som “Produkter”) fra Selskabet til Kunden. Afvigelser fra de Generelle Betingelser kan ikke finde sted medmindre det er aftalt skriftligt.

 

  1. PRISER og BETALINGSBETINGELSER

2.1 Alle priser er opgivet inclusive transport, moms og andre skatter og afgifter, som Selskabet er pligtig at opkræve hos Kunden.

2.2 Betalingsbetingelserne er netto kontant på hjemmesiden – betales via Nets.

2.3 Alle priser er i DKK

 

  1. LEVERING AF PRODUKTET OG RETUR

3.1 Produkterne bliver leveret af PostNord og kun indenfor Danmarks grænser.
( leveringer til Grønland og Færøerne bliver pålagt extra fragt, dette aftales særskilt. )

3.2 Selskabet tager kun leverede Produkter retur efter forudgående skriftlig aftale.
( og modtages kun med vedlagt faktura kopi – af den returneret varer )

Såfremt at varen modtages uden synlige slid, eller tydelige tegn på anvendelse, bliver varen krediteret efter de er kontrolleret og godkendt. 

 

 

  1. FORSINKELSE

4.1 Er Selskabet vidende om, at forsinkelse vil indtræffe, eller synes forsinkelse sandsynlig, skal dette uden ophold skriftligt meddeles Kunden. Årsagen til forsinkelsen skal angives, samt så vidt muligt hvornår tidspunkt for levering kan forventes at finde sted.

4.2 Medmindre forsinkelse med levering skyldes grov uagtsomhed hos Selskabet, udskydes leveringstidspunktet i det omfang det efter omstændighederne skønnes rimeligt. I øvrigt berettiger forsinket levering ikke Kunden til erstatning for eventuelt tab som følge af forsinkelsen.

4.3 Såfremt Kunden ikke leverer det aftalte Produkt rettidigt eller i øvrigt har forsinket forarbejdningen af Produktet er Selskabet berettiget til at udskyde leveringstidspunktet med en efter omstændighederne rimelig frist.

 

 

  1. REKLAMATION OG ANSVARSBEGRÆNSNING

5.1 Når Kunden har modtaget Produktet, er Kunden forpligtet til straks at undersøge Produktet.

5.2 Reklamation over Produktet skal ske skriftligt og straks, dog senest 14 dage efter levering. Ved senere reklamation har Kunden mistet sine rettigheder til at gøre mangelindsigelser gældende.

5.3 Der foreligger en mangel, hvis Selskabets Produkt er væsentligt ringere end de aftalte specifikationer. Der foreligger ikke en mangel, (a) hvis et Produkt ikke kan anvendes som forudsat af Kunden, hvis Produktet i væsentlighed lever op til den aftalte specifikation, (b) hvis der er tale om fejl eller problemer, som kan henføres til begivenheder, som Kunden bærer risikoen for, som f.eks. anvendelse foretaget af Kunden, ukorrekt opbevaring eller mangelfuld vedligeholdelse (c) hvis Kunden i strid med produktdokumentation og/eller modtagne anbefalinger anvender Produktet sammen med andre produkter eller tilbehør på en måde, som påvirker dets funktion eller egenskaber, eller, (d) hvis Kunden ændrer eller foretager indgreb i Produktet uden Selskabets tilladelse.

5.4 Kunden er i videst muligt omfang forpligtet til at begrænse sit eventuelle tab.

5.5 Skulle et Produkt vise sig at lide af en mangel, som Selskabet er ansvarlig for, påtager Selskabet sig efter eget valg enten at tilrette Produktet indenfor en rimelig frist eller at give et forholdsmæssigt afslag i den aftalte pris. Kunden skal dække Selskabets eventuelle meromkostninger, hvis Produktet ikke er tilgængeligt i forbindelse med Selskabets eventuelle tilretning (afhjælpning) heraf. Side 3 af 4

5.6 Ingen af parterne skal være ansvarlig overfor den anden part for indirekte tab og følgeskader, såsom handelstab, driftstab, tabt fortjeneste og lignende økonomiske tab.

5.7 Selskabet skal derudover ikke være ansvarlig for skader på Produkter, som opstår under Selskabets opbevaring, bearbejdning og/eller behandling heraf.

5.8 Selskabets samlede erstatningsansvar er begrænset til kr. 10.000.000. Dog er ansvaret begrænset til kr. 2.000.000 for så vidt angår forurening fra selskabets adresse. Selskabets eventuelle ansvar ophører under alle omstændigheder 1 år fra leveringtidspunktet.

5.10 Selskabet kan ikke gøres ansvarlig for mangler ved leverancer eller forsinkelse fra tredjemand.

 

  1. FORDRINGSHAVERMORA

6.1 Dersom Kunden nægter at modtage Produktet på den aftalte dag, vil Produktet blive faktureret fuldt ud. Selskabet skal i den forbindelse opbevare Produktet for Kundens regning og risiko.

 

  1. PRODUKTANSVAR

7.1 Selskabet skal ikke være ansvarlig for skader på Produkter, som opstår under Selskabets opbevaring, bearbejdning og/eller behandling heraf.

7.2 Selskabets samlede ansvar for skader på fast ejendom og/eller løsøre, som indtræder, medens Produktet er i Kundens besiddelse, er begrænset til kr. 20.000.000 for så vidt angår ingrediens- og/eller komponentskade, og er for så vidt angår Produkter, der er behandlet og/eller bearbejdet begrænset til kr. 2.000.000. Selskabets eventuelle ansvar ophører under alle omstændigheder 1 år fra leveringtidspunktet. Kunden er i videst muligt omfang forpligtet til at begrænse sit eventuelle tab.

7.2 I tilfælde af personskade forårsaget af Produktet, er Selskabet ansvarlig i overensstemmelse med den til enhver tid gældende produktansvarslovs regler herom.

7.3 Selskabet er ikke ansvarlig for indirekte tab og følgeskader såsom ødelagt produktion, driftstab, tidstab, avancetab, tabt fortjeneste og rentetab.

7.4 Hvis tredjemand fremsætter krav mod en af parterne om erstatning i henhold til reglerne om produktansvar, skal denne part underrette den anden part herom.

7.5 Kunden er pligtig til at acceptere samme værneting, som behandler en eventuel produktansvarssag mod Selskabet.

7.6 I den udstrækning Selskabet måtte blive pålagt produktansvar overfor tredjemand, er Kunden forpligtet til at holde Selskabet skadesløs i samme omfang, som Selskabet ansvar er begrænset i henhold til dette punkt 7. 

 

 

  1. FORCE MAJEURE M.V.

8.1 Selskabet er ikke ansvarlig for mangler eller forsinkelse forårsaget af krig, optøjer, borgerkrig, statslig eller anden offentlig myndigheds intervention, brand, maskinskader, strejke, lockout, eksport og/eller import restriktioner, sabotagehandlinger, naturkatastrofer, valuta-restriktioner, beslaglæggelse, maskinsammenbrud, mangler ved leverancer fra underleverandør eller forsinkelse fra underleverandør, brændstof eller andre grunde, hvorover Selskabet ikke har kontrol og som forårsager forsinkelse eller forhindrer forarbejdning eller levering af de(n) bestilte Produkt(er).

 

  1. LOVVALG OG VÆRNETING

11.1 Disse Generelle Betingelser skal fortolkes i henhold til dansk ret. Parterne har aftalt Retten i København som værneting, medmindre Selskabet foretrækker at anlægge sagen ved en anden domstol.

 

Kunden accepterer hermed ovenstående Generelle Betingelser, på hjemmesiden ved afkrydsning

Udfyld formularen, og vi vil kontakte dig snarest

Kontakt os